■KATA basic subject
 ■GOONPA no KATA
GOONPA no KATA (ver.2010)(One person KATA)
 GOONPA no KATA (ver.2011) by Imabari Kenyuukai
 GOONPA no KATA (ver.2017) by KOTARO
 GOONPA no KATA (ver.2019) by NIJIKA
 6 五陰破之形 (Goonpa no KATA) (ver.2017)
 REI, CHUDAN-KAMAE,
1.Left MEN-TSUKI, Right MEN-TSUKI, Left YOKO-KERI
2.Right AGE-KERI, Left SUKUI-UKE, Right MEN-TSUKI
3.Left MEN-TSUKI, Right MEN-TSUKI, Left OTOSHI-UKE, Right MEN-TSUKI
4.Right AGE-KERI, Left AGE-KERI,Left SHITA-UKE, Right DO-TSUKI
5.Left MEN-TSUKI, Right MEN-TSUKI, Left YOKO-UKE, Right DO-TSUKI
 CHUDAN-KAMAE,(To the original position)REI