■KATA basic subject
 ■KARYU no KATA
KARYU no KATA (One person KATA)
KARYU no KATA by Autumn festival (ver.2016)
REI
HADO-TSUKI×3 (Slowly),HADO-TSUKI×3 (Fast)
SHOMEN-TSUKI×4(Slowly),
CHUDAN-KAMAE
Left MEN-TSUKI,Right MEN-TSUKI,(Left&Right×4)
Left MEN-TSUKI,Right MEN-TSUKI,(Left&Right×4)
CHUDAN-KAMAE
Left MEN-TSUKI,Right MEN-TSUKI
KAE-ASHI(GYAKU-CHUDAN-KAMA)
Right MEN-TSUKI,Left MEN-TSUKI
KYOGURUMA-TENKAI,CHUDAN-KAME
(TSUGI-ASHI)Left AGE-KERI,Right AGE-KERI
(TSUGI-ASHI)Left YOKO-TSUKI-KERI,Right YOKO-TSUKI-KERI
LefT DO-TSUKI,(KAE-ASHI),Right DO-TSUKI
(KAE-ASHI-TEBNKAI),CHUDAN-KAMAE
Right MEN-TSUKI,Left UTI-UKE,Right DO-TSUKI
Left OTOSHI-UKE,Left MEN-SOTO-UCHI
Right UCHI-UKE,Right DO-HADO-TSUKI
Right SHITA-UKE, Left AGE-KERI
Right MEN-TSUKI,Left OSAE-TSUKI,Right AGE-KERI
(Left HIRAKIMI) Left SUKUI-UKE, KAESHI-KERI
REI