■KATA basic subject
 ■SANOU no KATA
SANOU no KATA by Imabari Kenyuukai (ver.2019) ((One person KATA)
SANOU no KATA left-handedness by Imabari Kenyuukai (ver.2019)
 2 山桜之形 (SANOU no KATA) (ver.2017)
  REI, CHUDAN-KAMAE,
1. Three steps YORI-ASHI ZENSHIN
 Three steps YORI-ASHI KOUTAI
 Left MEN-TSUKI, Right MEN-TSUKI, Left MEN-TSUKI, Right DO-TSUKI,
 Three steps YORI-ASHI KOUTAI
2. Left MEN-TSUKI, Right MEN-TSUKI, Left MEN-TSUKI,
 Three steps YORI-ASHI KOUTAI  Right AGE-KERI, Right CHUDAN-KAMAE, Left AGE-KERI, Left CHUDAN-KAMAE,
  Three steps YORI-ASHI KOUTAI
3. Left MEN-TSUKI, Right AGE-KERI, Left CHUDAN-KAMAE,
 Right MEN-TSUKI, Right AGE-KERI, Left CHUDAN-KAMAE,
 Left MEN-TSUKI, Right MEN-TSUKI, Right MEN-TSUKI, Left MEN-TSUKI,
 Three steps YORI-ASHI KOUTAI

 YORI-ASHI KOUTAI, (To the original position)
  CHUDAN-KAMAE, REI