■KATA basic subject
 ■SEIFU no KATA
SEIFU no KATA (ver.2011) (One person KATA)
 SEIFU no KATA (ver.2010)
 SEIFU no KATA (ver.2015)
 SEIFU no KATA (ver.2015) ver.Momo
 SEIFU no KATA (ver.2019) ver.Kotaro
 8 青風之形 Seifuu no KATA (ver.2017)
1.Left MEN-TSUKI, Right MEN-TSUKI
…Right YOKO-UKE, Left YOKO-UKE, Right DO-TSUKI
2.Left MEN-TSUKI, Right DO-TSUKI
…Right UE-UKE, Left SHITA-UKE, Right MEN-TSUKI
3.Left YOKO-KERI, Right AGE-KERI
…Right SHITA-UKE ,Left TOMOE-UKE,KAESHI-KERI
4.Left MEN-TSUKI, Right MEN-TSUKI
…Right YOKO-UKE, Left UE-UKE, Right Left HIZA-KERI
5.Right MEN-TSUKI, Left MEN-TSUKI
…Left UE-UKE, Right UE-UKE, Left and Right RENGEKI-MEN TSUKI
6.Left and Right RENGEKI-MEN-TSUKI, Left MEN-TSUKI, Right DO-TSUKI
…Right YOKO-UKE, Left DO-TSUKI, Left YOKO-UKE, Right DO-TSUKI,
 (YORI-AHI-KOUTAI) Left AGE-KERI, Left SHITA-UKE, (HIKI-ASHI)Right AGE-KERI
 Right MEN-TSUKI