■KATA basic subject
 ■SERYU no KATA
SERYU no KATA (ver.2011) (One person KATA)
SERYU no KATA (ver.2015)
SERYU no KATA (2016.2) by Kotaro
KIHON IPPON (SERYU) (2015.6.7) by Imabari Kenyuukai
SERYU no KATA (2019) by Nijika
SERYU no KATA left-handedness (2019) by Haruka
 5 正流之形 (Seiryu no KATA) (ver.2017)
 REI, CHUDAN-KAMAE
① Left MEN-TSUKI
 Left UE(SOTO)-UKE, Right DO-TSUKI
② Right DO-TSUKI
 Left SITA-UKE, Right MEN-TSUKI
③ Right MEN-TSUKI
 Left UE(SOTO)-UKE, Right MEN-TSUKI
④ Right MEN-TSUKI
 Left YOKO-UKE, Right DO-TSUKI
 YORI-ASHI-KOUTAI 2steps
⑤ (TSUGI-ASHI) Left YOKO-KERI
 Left SHITA-UKE, Right MEN-TSUKI
⑥ Right AGE-KERI
 Left SUKUI-UKE, Right MEN-TSUKI
⑦ Right MEN-TSUKI
 Left OSHI-UKE, Right AGE-KERI
 YORI-ASHI-KOUTAI 1step
⑧ Left MEN-TSUKI
 Left SITA-KAKE-UKE, Right AGE-KERI
⑨ Left MEN-TSUKI, Right AGE-KERI
 YORI-ASHI-KOUTAI
 REI