■KATA basic subject
 ■SHINRYU no KATA
SHINRYU no KATA (ver.2011) (One person KATA)
 SHINRYU no KATA (ver.2010)
 SHINRYU no KATA (ver.2015)
 SHINRYU no KATA (ver.2011) by Imabari Kenyuukai
 SHINRYU no KATA left-handedness (ver.2018) by Imabari Kenyuukai
 3 伸流之形 (Shinryu no KATA) (ver.2017)
REI
1.HADO-TSUKI
 1.HADO-TSUKI×2 (Slowly)
 2.HADO-TSUKI
 3.HADO-TSUKI+KIAI
2.SHOMEN-TSUKI
 1.Left SHOMEN-TSUKI (Slowly)
 2.Right SHOMEN-TSUKI (Slowly)
 3.Left and Right SHOMEN-TSUKI
 4.Left and Right SHOMEN-TSUKI+KIAI
3.CHUDAN-KAMAE
4.1.Left MEN-TSUKI (Slowly)
 2.Left MEN-TSUKI
 3.Left MEN-TSUKI+KIAI
 Two steps YORI-ASHI KOUTAI
5.1.Right MEN-TSUKI(Slowly)
 2.Right MEN-TSUKI
 3.Right MEN-TSUKI+KIAI
 Two steps YORI-ASHI KOUTAI
6.1.Left AGE-KERI 2.Right-AGE-KERI
7.1.Right YOKO-KERI (KAE-ASHI-ZENSHIN, GYAKU-KAMAE)
 2.Left YOKO-KERI, (KAE-ASHI-ZENSHIN)
8.YORI-ASHI KOUTAI, ZAN-SHIN