■KATA basic subject
 ■Shokyu Kihon Kadai
Shokyu Kihon Kadai(One person KATA)
Shokyu Kihon Kadai (ver.2015) by Imabari Kenyuukai
Shokyu Kihon Kadai (ver.2018) by Kotaro
FUDO-TACHI,REI
②HEIKO-TACHI(HADO-TSUKI-KAMAE)
1.HADO-TSUKI (Slowly)2.HADO-TSUKI
3.HADO-TSUKI+KIAI
③HEIKO-TACHI(SHOMEN-TSUKI-KAMAE)
1.Left SHOMEN-TSUKI(Slowly)
2.Right SHOMEN-TSUKI(Slowly)
3.Left and Right SHOMEN-TSUKI
4.Left and Right SHOMEN-TSUKI+KIAI
④HEIKO-TACHI
1.Left HIRAKIMI
2.Right HIRAKIMI
⑤SHIKO-TACHI
1.Right OSAE-TSUKI+KIAI
2.Left OSAE-TSUKI+KIAI
3.Left and Light OSAE-TSUKI+KIAI
⑥HEIKO-TACHI
1.Left nad Right AGE-KERI
2.Right YOKO-TSUKI-KERI
3.Left YOKO-TSUKI-KERI
⑦ CHUDAN-KAMAE
1.Left MEN-TSUKI(Slowly)
2.Left MEN-TSUKI
3.Left MEN-TSUKI+KIAI
⑧TENKAI-KAE-ASHI(CHUDAN-KAMAE)
1.Right MEN-TSUKI(Slowly)
2.Right MEN-TSUKI
3.Right MEN-TSUKI+KIAI
⑨TENKAI
1.Right DO-TSUKI(Slowly)
2.Right DO-TSUKI
3.Right DO-TSUKI+KIAI
⑩CHUDAN-KAME
1.Left and Right MEN-TSUKI+KIAI
2.Right AGE-KERI+KIAI
3.Right AGE-KERI+KIAI
⑪CHUDAN-KAMAE
⑫FUDO-TACHI, REI