■KATA basic subject
 ■SHOSHIN no KATA
SHOSHIN no KATA (ver.2011) (One person KATA)
 SHOSHIN no KATA (ver.2015)
 SHOSHIN no KATA (ver.2011) by Imabari Kenyuukai
 SHOSHIN no KATA (ver.2017) by Imabari Kenyuukai
 1 (初伸之形 Shoshin no KATA) (ver.2017)
  REI→CHUDAN-KAMAE
1.1.Three steps YORI-ASHI ZENSHIN
 2.Three steps YORI-ASHI KOUTAI
2. Left MEN-TSUKI
3. Right MEN-TSUKI
4. Right DO-TSUKI
5. Left AGE-KERI
6. Right-AGE-KERI
 CHUDAN-KAMAE→REI